Skip Ribbon Commands
Skip to main content

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

:

ข่าวจากเลขานุการคณะฯ: เกณฑ์การให้คะแนนด้านผลงานและด้านพฤติกรรมการทำงาน

หัวข้อข่าว

เกณฑ์การให้คะแนนด้านผลงานและด้านพฤติกรรมการทำงาน

รายละเอียดข่าว

​ตามที่สำนักงานคณะฯ ได้ส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของคณะกรรมการประเมินฯ และการประเมินตนเอง รวมทั้งการประเมิน 360 องศา (เพื่อนร่วมงาน) เพื่อให้การให้คะแนนด้านผลงานและด้านพฤติกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอให้ท่านได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำนิยามการประเมินผลการปฏิบัติงาน.xlsxคำนิยามการประเมินผลการปฏิบัติงาน.xlsx

Expires

8/30/2014

Attachments

Created at 7/7/2014 6:28 PM by กมลชนก กาวิล
Last modified at 7/7/2014 6:28 PM by กมลชนก กาวิล