Skip Ribbon Commands
Skip to main content

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

:

ข่าวจากเลขานุการคณะฯ: ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หัวข้อข่าว

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

รายละเอียดข่าว

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คลิกที่นี่​

Expires

 

Attachments

Created at 6/10/2012 5:43 PM by System Account
Last modified at 6/10/2012 5:43 PM by System Account