Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Folder: O06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  
6/13/2022 3:57 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
4/25/2022 12:43 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
1/5/2022 2:03 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  
12/3/2021 9:38 AMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  
12/3/2021 10:54 AMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  
12/3/2021 10:58 AMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O17 E–Service
  
12/3/2021 2:51 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
12/3/2021 3:14 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
12/3/2021 3:21 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
12/3/2021 3:24 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  
12/3/2021 3:28 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  
12/3/2021 3:34 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  
12/3/2021 3:38 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  
12/3/2021 3:41 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
12/23/2021 4:09 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
12/23/2021 4:09 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  
12/23/2021 4:09 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  
1/21/2022 12:53 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  
1/21/2022 1:02 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  
1/21/2022 5:23 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  
12/3/2021 4:00 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
1/6/2022 2:39 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  
1/22/2022 10:51 AMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  
12/3/2021 4:10 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  
12/3/2021 4:13 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
  
1/6/2022 2:58 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
Folder: O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
  
1/21/2022 1:21 PMNo presence informationไพชยันต์ สุโอชมา