Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หน้าที่กรรมการ

1. ร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณบดีและหรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ในด้านบริหาร วิชาการ บริการวิชากร วิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในคณะฯ

3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย