Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หัวข้อข่าว

วิธีการชำระเงินค่าเช่า

เนื้อหาข่าว

ภาคการศึกษาที่ 1 

    -  ชำระเงินค่าเช่าหอพัก  วันที่ 1 -7 กรกฎาคม ของทุกปี  

 

ภาคการศึกษาที่ 2

     -  ชำระเงินค่าเช่าหอพัก  วันที่ 1- 7 ธันวาคม ของทุกปี


ภาคการศึกษาที่ 3

       - ชำระเงินค่าเช่าหอพัก  วันที่ 1- 7 พฤษภาคม ของทุกปี


 *ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  (download แบบฟอร์มชำระเงินค่าเช่าได้ในเวปไซด์)​


หมดอายุ

 

Attachments

Created at 19/6/2557 11:15 by ภัทราวดี ประชากรณ์
Last modified at 21/10/2562 12:20 by ภัทราวดี ประชากรณ์