Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​spa logo1-horz1-horz1.jpg

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยการให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านาสปาจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2549  และยังได้ก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ตำบลแม่สา   อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  งบกลางประจำปีงบประมาณ 2549  เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยจัดการอบรมบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ทั้ง Spa Manager  Spa Therapist  และ Spa Owner  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
 
วัตถุประสงค์

    1. เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะการบริการสปาเพื่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปและ/หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการสปาที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพจากแหล่งวิชาการงานวิจัยที่เป็นสากลร่วมกับองค์ความรู้เฉพาะด้านอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา

    2. เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสปาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการของบุคลากร เพื่อสนับสนุนงานบริการสปาในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) ให้เป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

    3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินอาชีพใหม่แก่บุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปา

 

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ

1. หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager)
2. หลักสูตรการนวดล้านนาเอ็กโซติก
3. หลักสูตรต่อยอดความรู้สำหรับผูให้บริการสปา (Spa Therapist) ในเรื่องต่างๆ เช่น        
  • หลักสูตรการใช้น้ำและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ  (Hydrotherapy)
  • หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
  • หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง  (Lymphatic drainge Massage)
  • หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามของผิวหน้า (Facial Treatment)

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

                สระวารีบำบัด                         อ่างจากุชชี่ (JCUZZI)                    ห้องนวดไทย                       ห้องออกกำลังกาย                 ห้องอบซาวน่า                ห้องฝึกปฏิบัติการนวด

สระ1.jpg  jacuzzi2.jpg  thai massage room.jpg ออกกำลังกาย.jpg     DSC03271.JPG DSC00172resize.jpg


                                                                                         ห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่ง                                ห้องประชุมขนาด 180 ที่นั่ง
                                                                             ห้อ.jpg        DSC03335re.jpg

ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 053-949138 , 253-945012  โทรสาร. 053-217145 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ         สมาคมไทยล้านนาสปา                                                             

  481889_434382329968947_1480285293_n.jpg                         no_pic.png