Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​
​​​​​​​งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

          เป็นภารกิจด้านหนึ่งของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ประชาชนทุกวัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกมาตลอด 

         โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการวิชาการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้ กลยุทธ์: พัฒนาให้มีการบูรณาการของการบริการวิชา การกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นสังคม ประเทศชาติและนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและนานาชาติโดยมีนโยบายเน้นการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         

          untitled-horz13.jpg                      

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  
  
  
7/8/2557 15:56
​​​
 

 เอกสารดาวน์โหลด

 
  
  
  
  
Aromatherapy 1.pdf
  
28/5/2557 14:05No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
Aromatherapy 2.pdf
  
28/5/2557 14:06No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
Aromatherapy 3.pdf
  
28/5/2557 14:06No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
Traditional Thai Massage.pdf
  
28/5/2557 14:05No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลูกประคบ.pdf
  
28/5/2557 14:05No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf
  
28/5/2557 14:04No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
สมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา.pdf
  
28/5/2557 14:05No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
หนังสือผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) 2556 (เล่มใหม่ล่าสุด).pdf
  
28/5/2557 16:52No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
อาหารเพื่อสุขภาพ.pdf
  
28/5/2557 14:05No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
​​

โครงการอมก๋อย1111.jpg