Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อบริการวิชาการ
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ
  

 

แผนงานบริการวิชาการ

 

                  3.1) จัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
                  3.2) ดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสาธารณสุข นักศึกษา ประชากรที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช และครอบครัว และผู้สนใจ  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
                    3.2.1) กิจกรรม Training of  Trainer สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และครู ทั้งในและต่างประเทศ   

 

                    3.2.2) จัดการประชุมวิชาการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
                    3.2.3) จัดตั้งคลินิกใจสบาย (Sound mind clinic , SMC)   บริการให้การปรึกษาปัญหาด้านจิตสังคม  การประเมินความเครียดแก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบประเมิน  และเครื่องมือต่างๆ
                   3.2.4) จัดรายการวิทยุชุมชน  เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของศูนย์ฯ ให้ความรู้แก่ชุมชน     โดยเน้นเนื้อหาสาระด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต      ซึ่งกำหนดการออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือทุกวันจันทร์ ทางสถานีวิทยุชุมชนวัดปันเสา เวลา 11.00 -12.00 น.

  

 

แผนงานการเผยแพร่ผลการวิจัยและความรู้ทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

                   4.1) จัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการวิจัยทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
                   4.2) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ
                   4.3) จัดทำเอกสาร/หนังสือทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
                   4.4) จัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

  

โครงการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย

โครงการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย

3 ระยะ ในเดือน สิงหาคม และกันยายนทั้งหมด 3 ครั้ง​
  

คณะกรรมการศูนย์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ บริการวิชาการ

โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต​

  
โครงการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย​

เข้าร่วมอบรมการทำ systematic review ที่จัดโดย ศูนย์ JBC Thaland center​

  

โครงการประชุมวิชาการ​

เข้าร่วม โครงการอบรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย Early start Denver mode