Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ข่าวสำหรับนักศึกษา: ขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่