Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ข่าวสำหรับนักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565