Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ข่าวสำหรับนักศึกษา: การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565