Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ

ชื่อกิจกรรม

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

1/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 14/2/2561 16:43 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 14/2/2561 16:43 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ