Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

*ภาพกิจกรรมปี 2559:26-12-59-ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :All PicturesUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
025.jpg
  
317 KB 1286 x 854
025
024.jpg
  
366 KB 1286 x 854
024
023.jpg
  
346 KB 1286 x 854
023
022.jpg
  
337 KB 1286 x 854
022
021.jpg
  
357 KB 1286 x 854
021
020.jpg
  
346 KB 1286 x 854
020
019.jpg
  
348 KB 1286 x 854
019
018.jpg
  
232 KB 1286 x 854
018
017.jpg
  
278 KB 1286 x 854
017
016.jpg
  
302 KB 1286 x 854
016
015.jpg
  
319 KB 1435 x 823
015
014.jpg
  
259 KB 1286 x 854
014
013.jpg
  
332 KB 1286 x 854
013
012.jpg
  
335 KB 1286 x 854
012
011.jpg
  
323 KB 1286 x 854
011
010.jpg
  
328 KB 1286 x 854
010
009.jpg
  
319 KB 1286 x 854
009
008.jpg
  
328 KB 1286 x 854
008
007.jpg
  
333 KB 1286 x 854
007
006.jpg
  
362 KB 1286 x 854
006
005.jpg
  
361 KB 1286 x 854
005
004.jpg
  
341 KB 1286 x 854
004
003.jpg
  
318 KB 1286 x 854
003
002.jpg
  
400 KB 1286 x 854
002
001.jpg
  
346 KB 1286 x 854
001