Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

*ภาพกิจกรรมปี 2558:31-12-58-คณบดีรับมอบกระเช้าของขวัญ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2559 :All PicturesUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg
  
282 KB 1152 x 864
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg
  
392 KB 1312 x 874
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ.jpg
  
301 KB 1152 x 864
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ศูนย์บริการพยาบาลและหอพักในกำกับ.jpg
  
310 KB 1152 x 864
ศูนย์บริการพยาบาลและหอพักในกำกับ
ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย.jpg
  
317 KB 1152 x 864
ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม.jpg
  
244 KB 1152 x 864
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์.jpg
  
286 KB 1152 x 864
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.jpg
  
266 KB 1152 x 864
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่