Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

*ภาพกิจกรรมปี 2556:04-09-56-ศิษยเก่าดีเด่น วันมหิดล ประจำปี 2556 :view_manageUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
24 Sep.jpg
  
4/9/2556 9:42No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KMสายสนับสนุน(ทำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปี๔๙).JPG
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
โครงการเติมรักสร้างสุขรร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๐ ปัตตานี วันประโญชน์เพื่อนมนุษย์ 2555.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
งานวันพ่อศูนย์ผู้สูงอายุ.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 12 พ.ค. 56.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำนศ. อจ.ไปช่วยเทศบาลเตรียมของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ธค.48.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำนศ.พยบ.ออกบริการผู้สูงอายุชุมชาน้ำน้อยหาดใหญ่.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำนศ.พยบ.ออกบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้ศูงอายุชุมชนน้ำน้อยหาดใหญ่.jpg
  
6/9/2556 17:05No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำนศ.พยาบาลนานาชาติร่วมงานลอยกระทง.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำบุคลากรดูงานมาเลเซีย.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
นำผู้สูงอายุไปแสดงไทเก็กตรัง 52.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ประชุมกับกอรมน เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตร18 มค.56.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ประชุมร่วมชุมชนตำบลรูสะมิแล12 22เม.ย.56.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ผศ.พัชรียา.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม.jpg
  
6/9/2556 17:06No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพช่อลำดวนเกมส์.jpg
  
6/9/2556 17:07No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพถ่ายกับรศ.ละออ วันคืนสู่เหย้า พยบ.มช. ๒๕๕๓.jpg
  
6/9/2556 17:07No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพร่วมกับอาจารย์อาวุโส ประชุมวิชาการ-คืนสู่เหย้า พยาบาล มช. ๒๕๕๓.jpg
  
6/9/2556 17:08No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพโล่ศิษย์เก่าแห่งความพากภูมิใจ มข. 2554.jpg
  
6/9/2556 17:08No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพหมู่นศ.พยาบาลรุ่น 1.jpg
  
6/9/2556 17:08No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ภาพหมู่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รูสะมิแล 21มิ.ย.56.jpg
  
6/9/2556 17:08No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ม.อ.ปฏิบัติงาน 20 ปี.jpg
  
6/9/2556 17:08No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๕๒.jpg
  
6/9/2556 17:09No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า 18 ก.ค.56.jpg
  
6/9/2556 17:09No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
รับรางวัล 50ปีคนดีศรีพยาบาล มช. 2553.jpg
  
6/9/2556 17:09No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
วันรับหมวกนศ.มุสลิม.JPG
  
6/9/2556 17:09No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
สอนผู้สูงอายุในชุมชนนวด.jpg
  
6/9/2556 17:10No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
สัมภาษณ์สตรีและเด็ก บ้านปะเสยะวอ สายบุรี 3 มค.56.JPG
  
6/9/2556 17:11No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
สำรวจพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ 2552.jpg
  
6/9/2556 17:11No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
สำรวจสุขภาพเด็กและสตรี ต.รูสะมิแล ปัตตานี 2556.jpg
  
6/9/2556 17:11No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
หน.ฝ่ายพัฒนาเด็กเปิดงานวันเด็ก ๔๘.JPG
  
6/9/2556 17:11No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
อบรม อสม.ปัตตานี.JPG
  
6/9/2556 17:10No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
อบรมความรู้ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ ต.รูสะมิแล 5-7 ก.ค.56.jpg
  
6/9/2556 17:10No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
อบรมคุณธรรมเด็กบางปลาหมอ-2 7พ.ค.56.jpg
  
6/9/2556 17:10No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
อบรมสตรีที่ได้รับผลกระทบ สร้างความคิดทางบวก16พ.ค.56.JPG
  
6/9/2556 17:10No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ