Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ภาพกิจกรรมปี 2555:09-08-55-ศึกษาดูงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอน


     ลองเพิ่มอรรถรสการชมภาพของท่าน โดยการเลือกไปที่ กิจกรรมรูปภาพที่ท่านต้องการ และ เลือกไปยัง Actions -> view slide show

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
KN1DRTO6.jpg
  
16/8/2555 14:13No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DRTPW.jpg
  
16/8/2555 14:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DRTQC.jpg
  
16/8/2555 14:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DZ4R3.jpg
  
16/8/2555 14:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DZ4R4.jpg
  
16/8/2555 14:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DZ4RI.jpg
  
16/8/2555 14:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1DZ4RY.jpg
  
16/8/2555 14:15No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1E7CV8.jpg
  
16/8/2555 14:15No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1E7CVO.jpg
  
16/8/2555 14:15No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
KN1E7CVP.jpg
  
16/8/2555 14:15No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ