Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ภาพกิจกรรมปี 2555:08-06-55-บรรยายพิเศษจากวิทยากรต่างประเทศ


     ลองเพิ่มอรรถรสการชมภาพของท่าน โดยการเลือกไปที่ กิจกรรมรูปภาพที่ท่านต้องการ และ เลือกไปยัง Actions -> view slide show

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
00.jpg
  
12/6/2555 7:45No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
01.jpg
  
12/6/2555 7:45No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
02.jpg
  
12/6/2555 7:45No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
03.jpg
  
12/6/2555 7:45No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
04.jpg
  
12/6/2555 7:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
05.jpg
  
12/6/2555 7:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
06.jpg
  
12/6/2555 7:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
07.jpg
  
12/6/2555 7:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ