Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ภาพกิจกรรมปี 2555:07-12-55-เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ


     ลองเพิ่มอรรถรสการชมภาพของท่าน โดยการเลือกไปที่ กิจกรรมรูปภาพที่ท่านต้องการ และ เลือกไปยัง Actions -> view slide show

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
NU0ZA8K4.jpg
  
7/12/2555 16:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
NU0ZA8L0.jpg
  
7/12/2555 16:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
NU0ZA8L1.jpg
  
7/12/2555 16:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
NU0ZA8MB.jpg
  
7/12/2555 16:46No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ