Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ภาพกิจกรรมปี 2555:02-07-55-อาจารย์พยาบาลจากไต้หวันเข้าศึกษาดูงาน


     ลองเพิ่มอรรถรสการชมภาพของท่าน โดยการเลือกไปที่ กิจกรรมรูปภาพที่ท่านต้องการ และ เลือกไปยัง Actions -> view slide show

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
IMG_8991.jpg
  
4/7/2555 10:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
IMG_8993.jpg
  
4/7/2555 10:14No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ