Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ภาพกิจกรรมปี 2555:01-03-55-ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ณ ประเทศสวีเดน


     ลองเพิ่มอรรถรสการชมภาพของท่าน โดยการเลือกไปที่ กิจกรรมรูปภาพที่ท่านต้องการ และ เลือกไปยัง Actions -> view slide show

  
View: 
Selection Checkbox
Edit
1.jpg
  
30/10/2555 11:38No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
2.jpg
  
30/10/2555 11:38No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
3.jpg
  
30/10/2555 11:38No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ 
4.jpg
  
30/10/2555 11:39No presence informationสุพจน์ เชี่ยวชาญ