Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

Webboard:หลักสูตรอบรมของศูนย์บริการพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 :FlatUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Post
Edited: 19/3/2556 13:12
Picture Placeholder: สุลิสา จริยาเลิศศักดิ์
สุลิสา จริยาเลิศศักดิ์No presence information
หลักสูตรอบรมของศูนย์บริการพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

​หลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน สามารถดูได้ตามไฟล์แนบ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบค่ะ และท่านสามารถอ่านรายละเอียด พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ของหลักสูตรที่กำลังประชาสัมพันธ์ได้ที่เมนู "หลักสูตรปี 2556" ค่ะ ตารางการอบรมศูนย์บริการพยาบาล 2556 edit 19 Mar.docxตารางการอบรมศูนย์บริการพยาบาล 2556 edit 19 Mar.docx