Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

บุคลากร: นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ

ชื่อ-สกุล

นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ

ตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบัญชีและการเงิน

เบอร์โทรศัพท์

053-936074

อีเมล์

parikunya.k@cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รูปภาพ

2343.jpg

ภาระงาน

 

Attachments

Created at 20/12/2555 10:20 by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Last modified at 23/4/2563 13:21 by มัลลิกา อุดมสิน