Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

บุคลากร: นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ

ชื่อ-สกุล

นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ

ตำแหน่ง

​พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์และงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์

053-939151

อีเมล์

eaknarin.c@cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รูปภาพ

2348.jpg

ภาระงาน

 

Attachments

Created at 20/12/2555 10:18 by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Last modified at 23/4/2563 13:18 by มัลลิกา อุดมสิน