Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Library and Collections 

Details

Library and Collections 

     จำนวนทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ทรัพยากรสารสนเทศ​ จำนวน ​
1. หนังสือภาษาไทย  ​ 15,869  เล่ม​
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ  10,962  เล่ม​
3. วารสารภาษาไทย​ 91 รายชื่อ​
4. วารสารภาษาต่างประเทศ​ 87 รายชื่อ​
5. วารสารเย็บเล่ม​ 4,428  เล่ม​
6. วิทยานิพนธ์​ 4,387  เล่ม​
7. รายงานการวิจัย​ 596  เล่ม​
8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล​ 972  เล่ม​
9. หนังสือพิมพ์​ 5  รายชื่อ​
10. ซีดีรอม (CD-ROM)​ 1,437  แผ่น
   
ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ
                            1.  วัสดุตีพิมพ์ ( Printed Materials )
                            2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ ( Non-printed Materials )

1. วัสดุตีพิมพ์ ( Printed Materials )

            ห้องสมุด ได้พิจารณาแบ่งความเหมาะสมในการให้บริการออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
     
                     1. หนังสือ ( Books ) เป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดในห้องสมุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
 
IMG_9482.2.jpg

IMG_9504.2.jpg
 
 
1.1 หนังสือทั่วไป  จัดไว้บริการที่ห้องโถงใหญ่ โดยแยกชั้นหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ
 
1.2 หนังสือสำรอง  จัดบริการไว้ในห้องหนังสือสำรอง ระยะเวลาการให้ยืมออกหนังสือประเภทนี้ จะน้อยวันกว่าหนังสือทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือหมุนเวียนอ่านได้ทั่วถึงกัน
 
1.3 หนังสืออ้างอิง  จัดบริการไว้ในห้องอ้างอิง ซึ่งห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ซึ่งหนังสือเหล่านี้ได้แก่ งานวิจัย , สิ่งพิมพ์รัฐบาล , รายงานประจำปี , สารานุกรม  และพจนานุกรม
 
                     2. วารสาร  ( Periodicals ) เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดเวลาออกเผยแพร่แน่นอน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
 
IMG_9443.2.jpg

DSC04902.2.jpg

IMG_9452.JPG
 
2.1 วารสารฉบับปัจจุบัน ( Current Issue )  จัดไว้บริการบนชั้นวารสารตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อวารสาร
 
2.2 วารสารล่วงเวลา ( Back Issue )  จัดเรียงไว้บนชั้นวารสารล่วงเวลาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อวารสาร
 
2.3 วารสารเย็บเล่ม ( Bound Journals )  จัดเรียงไว้ในห้องวารสารเย็บเล่มตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อ
วารสาร วารสารทั้ง 3 ประเภท ห้องสมุดให้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น
                    
                    3. หนังสือพิมพ์ ( Newspaper ) เป็นสิ่งพิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่ห้องสมุดจัดหามาบริการผู้ใช้ห้องสมุดได้อ่านเพื่อติดตามข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ ห้องสมุดจัดบริการโดยสอดไว้กับไม้หนีบ แล้วแขวนไว้บนราวแขวนหนังสือพิมพ์ หากเป็นฉบับล่วงเวลา ห้องสมุดจะรวบรวมเป็นเดือนไว้ให้บริการ
                     4. จุลสาร ( Pamphlets )  เป็นสิ่งพิมพ์เล่มบาง ๆ เนื้อหาสาระมีเพียงเล่มเดียว จำนวนหน้ามีไม่มากนัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือและวารสาร ห้องสมุดเก็บไว้ในตู้จุลสาร เรียงตามลำดับอักษรหัวเรื่อง
                     5. กฤตภาค ( Clipping ) เป็นสื่อความรู้ที่ห้องสมุดรวบรวมจากการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาผนึกลงในกระดาษ โดยระบุแหล่งที่มาของกฤตภาคไว้ใต้บทความ
 
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-Printed Materials)
                     วัสดุประเภทนี้จะบันทึกข้อมูลหรือสารนิเทศที่เป็นภาพ เสียง หรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าตัวอักษร ส่วนใหญ่จะให้บริการที่หน่วยโสตทัศนศึกษา สำหรับห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มีให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือแผ่นดิสก์ และซีดีรอมเพื่อการศึกษา
 q093297.jpg
 
 


 
 
3.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(E-databases)  ประกอบด้วย                        
                       3.1 ฐานข้อมูลรายชื่อสื่อและสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการสืบค้นรายชื่อหนังสือ วารสารต่างประเทศ โสตทัศนวัสดุ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และฐานข้อมูลเฉพาะต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ สถาบัน ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยใช้บริการได้ที่ห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยผ่านโฮมเพจสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ห้องสมุดคณะที่ http://library.cmu.ac.th  หรือ http://portal.nurse.cmu.ac.th/library
และใช้ทางเลือก CMUL catalog 
                       3.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่มีให้บริการบนระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 40 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย e-Journals, e-Books, 
e-Theses, e-Research, e-Scholar, e-Rare Book, Thai Digital Collection และ Thai Universities Union Catalog ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยมีข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่า 20 ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้อยู่ในรูปบรรณานุกรมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านโฮมเพจสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ http://library.cmu.ac.th และใช้ทางเลือกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) หรือที่เว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ http://portal.nurse.cmu.ac.th/library ทางเลือก  Article and   Databases

 

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 22/1/2557 16:35 by ประกายดาว ศรีโมรา