Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:

New Books: การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ชื่อหนังสือ

การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

อนงค์ ภิบาล

เลขเรียกหนังสือ

WY 160 อ17ก 2557

วันที่รับหนังสือ

21/11/2559

Attachments

t 17779.PDF    
Created at 14/11/2559 11:11 by วารุณี วงค์ประเสริฐ
Last modified at 14/11/2559 11:11 by วารุณี วงค์ประเสริฐ