Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:

New Books: ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อหนังสือ

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง

สุวรรณา ศรีสะอาด

เลขเรียกหนังสือ

 W 4 ส247ป 2558 

วันที่รับหนังสือ

17/10/2559

Attachments

Created at 9/10/2559 16:58 by วารุณี วงค์ประเสริฐ
Last modified at 9/10/2559 16:58 by วารุณี วงค์ประเสริฐ