Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:

New Books: เคมีบำบัด : บทบาทของพยาบาลในการจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

ชื่อหนังสือ

เคมีบำบัด : บทบาทของพยาบาลในการจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

ผู้แต่ง

ยุพิน เพียรมงคล

เลขเรียกหนังสือ

WY 157.6 ย246ค 2556

วันที่รับหนังสือ

8/8/2557

Attachments

Created at 8/8/2557 13:35 by วารุณี วงค์ประเสริฐ
Last modified at 8/8/2557 13:35 by วารุณี วงค์ประเสริฐ