Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

ศยามล คชปัญญา

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

การประเมินความหนาแน่นกระดูกจากการตรวจคัดกรองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ‪(Quantitative ultrasound ‪[QUS]‬)‬ และผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0006

Attachments

Created at 12/3/2561 11:23 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:23 by ประกายดาว ศรีโมรา