Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ชุดตรวจต้นแบบวิธีโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไลเกชั่นแอสเสย์ ‪(OLA-CRF01_AE)‬ เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ‪(HIV-1)‬ สายพันธุ์ CRF01_AE ที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0028

Attachments

Created at 12/3/2561 13:38 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:38 by ประกายดาว ศรีโมรา