Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

เปรียบเทียบผลการใช้ 0.12 % คลอเฮ็กซิดีนในการทำความสะอาดช่องปาก วันละ 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง เพื่อลดภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0002

Attachments

Created at 12/3/2561 11:13 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:13 by ประกายดาว ศรีโมรา