Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

การศึกษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0026

Attachments

Created at 12/3/2561 13:36 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:36 by ประกายดาว ศรีโมรา