Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ความถูกต้องของการคาดคะเนความดันภายใน cuff ของท่อช่วยหายใจ ชนิดปริมาตรสูงแรงดันต่ำ ในการดมยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0025

Attachments

Created at 12/3/2561 13:34 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:34 by ประกายดาว ศรีโมรา