Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

นภาพร วงศ์ปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลการใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมันซิลิโคนในผู้ป่วยโรคจอตาลอกที่ได้รับการผ่าตัดวุ้นตา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0021

Attachments

Created at 12/3/2561 13:24 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:24 by ประกายดาว ศรีโมรา