Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

วรพรรณ พงษ์แสนรักษ์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

การวิเคราะห์แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากงบประมาณรายจ่ายปี 2545-2547 ในส่วนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0020

Attachments

Created at 12/3/2561 13:23 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:23 by ประกายดาว ศรีโมรา