Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

พัชรี อ่างบุญตา

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ประสิทธิผลของการส่งเสริมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0001

Attachments

Created at 12/3/2561 11:11 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:11 by ประกายดาว ศรีโมรา