Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหลังการรักษาของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ‪(Urinary calculi)‬ โดยวิธีสลายนิ่ว ‪(Extracorporeal shock wave lithotripsy)‬ และ วิธีเจาะนิ่วผ่านเนื้อไต ‪(Percutaneous nephrolithotomy)

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0044

Attachments

Created at 12/3/2561 11:32 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:32 by ประกายดาว ศรีโมรา