Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

อัญชลี เล้าวงค์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ศึกษาผลการสอนความรู้เรื่องการดิ้นของทารกในครรภ์และการปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการนับทารกดิ้นในครรภ์โดยวิธีกำหนดช่วงเวลาและวิธีกำหนดจำนวนครั้ง

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0046

Attachments

Created at 12/3/2561 11:30 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:30 by ประกายดาว ศรีโมรา