Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

อมรรัตน์ เดือนสว่าง

ชื่อเรื่อง

ประสิทธิผลการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 อ16ป 2551

เลขที่ CD

937

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account