Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

ขวัญตา กล้าการนา

ชื่อเรื่อง

​ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในหอผู้ป่วยหนัก​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 ข171ผ 2550

เลขที่ CD

716

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account