Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

ขวัญใจ ไชยสุรินทร์

ชื่อเรื่อง

​ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 ข171ต 2550

เลขที่ CD

647

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account