Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

สมทรง มั่งถึก

ชื่อเรื่อง

ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 ส16ผ 2548 

เลขที่ CD

514

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account