Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

กาญจนา ปิงจันทร์

ชื่อเรื่อง

​การสื่อสารเพื่อการบำบัดของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชในดรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 ก222ก 2549

เลขที่ CD

529

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account