Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

จันทร์เรือง เตปิน

ชื่อเรื่อง

ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ

ในหอผู้ป่วยพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 จ215ผ 2549

เลขที่ CD

228

Attachments

Created at 10/6/2555 17:49 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:49 by System Account