Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หัวข้อการให้บริการ

My Account & Circulation

การให้บริการ

My Account    

http://search.lib.cmu.ac.th/patroninfo*thx

Library privilege

การจัดทำบัตรสมาชิก
หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรสมาชิก

 • อาจารย์ประจำ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และบัตรประจำตัวข้าราชการ   หรือลูกจ้างประจำ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัว ให้ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเลขานุการคณะ        
 •  อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยรายได้ของคณะ หรือเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ   และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเลขานุการคณะ มาเป็นหลักฐาน
 • นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ใบสำคัญแสดงการลงทะเบียน      พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษามาเป็นหลักฐาน โดยติดต่อขอทำบัตรสมาชิกใหม่ที่งานบริการผู้อ่าน สำนักหอสมุด

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • อาจารย์ประจำ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ บัตรใช้ได้ตลอดจนกว่าจะเกษียณ หรือลาออก
 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อาจารย์พิเศษ และลูกจ้างชั่วคราว ต่ออายุบัตรสมาชิกได้ตามระยะเวลาในสัญญาการจ้าง ที่ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ หรือห้องสมุดกลาง
 • นักศึกษา ที่ลงทะเบียน ต้องนำใบสำคัญแสดงการลงทะเบียนมาแสดง เพื่อขอต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่ ห้องสมุดคณะ ฯหรือห้องสมุดกลาง

กรณีบัตรสมาชิกหาย

 • สมาชิกทุกประเภทที่ทำบัตรหาย ต้องแจ้งหายทันทีที่ห้องสมุดคณะ หรือที่ห้องสมุดกลาง หากไม่แจ้งหาย และมีบุคคลอื่นนำไปใช้   ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อการยืมนั้น ๆ
 • การทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรสมาชิกที่หาย ให้นำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มาขอทำบัตรใหม่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท ที่งานบริการผู้อ่าน ห้องสมุดกลาง

ปัจจุบัน ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำระบบการยืม-คืนอัตโนมัติ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และใช้ Barcode ในการให้บริการยืมและคืนหนังสือ ทำให้การยืมและคืนหนังสือเป็นไปด้วยความรวดเร็วสะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ

สิทธิการยืม

 • ผู้มีสิทธิยืม ผู้มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องใช้บัตรสมาชิกของห้องสมุดในการยืมทุกครั้ง

สิทธิการยืมของนักศึกษาและบุคลากร

Borrowing Periods

Member

Total

Loan period (days)

Overdue fines (baht : day )

General books

Reserve books

General books

Reserve books

Faculty

40

30

5

5

5

Graduate student

15

14

Undergradute student

10

7

University staff

15

7

Temporary staff

15

7

การยืมต่อ
การยืมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดต่อ ผู้ใช้จะต้องนำสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุมาส่งคืนและยืมต่อที่ห้องสมุด หากไม่มีผู้ใช้อื่นจองสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้สามารถยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือหากใช้บริการ renew online ด้วยตนเอง สามารถยืมติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง

การจอง
หากผู้ใช้ต้องการยืมสิ่งพิมพ์ที่มีผู้ใช้อื่นยืมออกไป สามารถติดต่อขอจองสิ่งพิมพ์รายการนั้นได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนโดยแจ้งรายละเอียด ได้แก่  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และเลขเรียกหนังสือ สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาสามารถใช้บริการจองผ่านระบบ OPAC ได้อีกด้วย โดยห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบกำหนดเวลามารับสิ่งพิมพ์ ที่ห้องสมุด และหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด หากผู้ใช้ไม่มารับตามกำหนดห้องสมุดจะให้สิทธิผู้อื่นยืมต่อไป

การเรียกคืนสิ่งพิมพ์
ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ยืมในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้ ทั้งนี้หากผู้ใช้ที่ถูกเรียกคืนสิ่งพิมพ์ยังต้องการใช้สิ่งพิมพ์นั้นอยู่ ห้องสมุดจะดำเนินการจองสิ่งพิมพ์รายการนั้นไว้ให้

การเสียค่าปรับ
 • กรณีส่งเกินกำหนดเวลา หากผู้ใช้ส่งคืนเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับ โดยคิดอัตรา สิ่งพิมพ์ทุกประเภทและโสตทัศนวัสดุ วันละ 5 บาท / เล่ม / รายการ

กรณีทำสิ่งพิมพ์ / โสตทัศนวัสดุสูญหาย
 • หากผู้ใช้ทำสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุสูญหาย ควรแจ้งห้องสมุดก่อนวันกำหนดส่ง และหากยังหาไม่พบจะต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม และในกรณีที่แจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับด้วย 
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อมาทดแทนได้ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของราคาสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุนั้น

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account