Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:

FAQ: ITSC เปิดให้บริการ ระบบเครือข่ายงานวิจัย (VPN) ช่องทางเสริมสำหรับการใช้งาน

ประเด็นคำถาม

ITSC เปิดให้บริการ ระบบเครือข่ายงานวิจัย (VPN) ช่องทางเสริมสำหรับการใช้งาน

คำตอบ

 

    การใช้ VPN Tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้

 

 

Tunnel VPN

http://tunnel.cmu.ac.th/

Trnnel VPN Manual

http://tunnel.cmu.ac.th/help/help_tunnel.htm

Attachments

Created at 12/2/2556 11:52 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 30/6/2557 14:11 by ประกายดาว ศรีโมรา