Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

ขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือ

Body

*ขยายเวลากำหนดส่งคืนโดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก*

1. ขยายกำหนดวันหมดอายุบัตรสมาชิกให้แก่นักศึกษาตามสิทธิของนักศึกษาแต่ละประเภทในภาค การศึกษาที่ 1/2563

2. ขยายวันกำหนดส่งคืนหนังสือไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก ทั้งนี้ ให้นำหนังสือส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) ของห้องสมุดที่ท่านยืมเท่านั้น

3. ยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

4. ยกเว้นการตรวจสอบหนี้สินประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อ 1 ได้

5. เปิดให้บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery : DD) สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสาย  ปฏิบัติการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี​

Expires

 

Attachments

Created at 7/5/2563 15:31 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 7/5/2563 15:32 by ประกายดาว ศรีโมรา