Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

Home
 

 การจัดการความรู้ในองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให​ม่ มีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ในองค์กร ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะ ในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  มีวงจรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx (และสอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
 1. กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
 3. จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 

 4. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
  ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

 5. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากข้อ 3 และ 4 จัดทำเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 6. เผยแพร่เอกสารความรู้ คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
  ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์

FON_KMcycle.jpg

Kmcycle2R.png

 
 
 
 

 FON KM