Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

Home
 

 การจัดการความรู้ในองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให​ม่ มีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ในองค์กรครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
 1. การบริหารจัดการองค์กร
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 3. ด้านการวิจัย
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
 1. กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
 3. จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 

 4. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
  ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

 5. สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากข้อ 3 และ 4 จัดทำเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 6. เผยแพร่เอกสารความรู้ คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
  ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์

DSC_0002-tile.jpg

 
 
 
พฤษภาคม 08
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากการนิเทศนักศึกษาทางคลินิกและผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

2.เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการการนิเทศนักศึกษาทางคลินิก ผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานและนำมาจัดทำเป็นแนวทางการควบคุมการเกิดอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา

แนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันอุบัติการณ์.PDFแนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันอุบัติการณ์.pdf

 

มิถุนายน 18
การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีเป้าประสงค์ ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
จากเป้าประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดกลยุทธ์ การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาคณะฯ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ รวมถึงการพัฒนาระบบและเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ทั้งเพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล

 

goal.jpg
 

 

ในการดำเนินการปี 2555-2559 ได้กำหนด
- ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)
- เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) และ
- ดำเนินการจัดการความรู้
โดยตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานคณะ มีการจัดการความรู้ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

KM Focus Area 1 องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่มีผลกระทบต่อหลายหน่วยงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เป้าหมาย : การทำ Process Flowchart และคู่มือปฏิบัติงาน

2555 “หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ” ถอดบทเรียนจากการอบรม

2555 “รายงานการประชุม” ถอดบทเรียนจากการฝึกอบรม

2556 "ขออย่างไรให้ได้อัตรา” สรุปสาระจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

2557 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559

2557 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโครงการ "คู่มือการบริหารโครงการ"

2557-2558 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] "ทำ LEAN อย่างไรให้เห็นผล" - กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ การใช้ LEAN ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2558 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] "การใช้ประโยชน์จาก CMU E-Document" - แนวปฏิบัติและคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (CMU E-Document) อย่างเต็มระบบในคณะพยาบาลศาสตร์


KM Focus Area 2 องค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญ และมีการใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน

เป้าหมาย : การติดต่อประสานงาน

2555 การลดใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์

2555 การรับมือภัยภิบัติต่างๆ (อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ)

2556 “เรียนรู้จัดการความรู้”– กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

2556 “จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ”– ถอดบทเรียนกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน

2557 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการของสาขาวิชา” – กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการประสานงานระหว่างงานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มวิชา เพื่อการบริหารโครงการของสาขาวิชา

2557-2558 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] "เรียนรู้ทำงานเป็นทีม" - กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการทำงาน และการถอดบทเรียนจาก Workshop การสัมมนางาน


KM Focus Area 3 องค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

เป้าหมาย : องค์กรแห่งความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2555 ประโยชน์ของการทำประกันสังคม-สรุปสาระมาตรา40

2555 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 3Rs

2556 “เส้นทางการพัฒนาบุคลากร”– เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์คณะ

2555-2557 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้

2556-2557 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] 5 ส. สร้างที่ทำงานน่าอยู่

2557-2558 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น Green&Clean Faculty

2557-2559 [อยู่ระหว่างดำเนินการ] สำนักงานคณะ "Happy Workplace"
พฤษภาคม 29
แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

​แนวปฏิบัติที่ดี

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ โดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล นันทชัยพันธ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุม สร้อยวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงคราญ วิเศษกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

ดำเนินโครงการโดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พฤษภาคม 28
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์

​คณะะพยาบาลศาสตร์ ได้มีจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประจำ สม่ำเสมอ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ และมีสกัดองค์ความรู้สำหรับใช้ในองค์กรหลายหัวข้อ เช่น

 • การลดใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 • กิจกรรม Brain Strom การจัดการความรู้สำนักงานคณะ
 • สรุปข้อคิดเห็นสาระที่ได้-การประยุกต์ 3Rs เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 • สรุปสาระ-การเขียนและจัดทำรายงานการประชุม

โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.nurse.cmu.ac.th/fonoffice/adminoffice/kmblog/default.aspx​

พฤษภาคม 28
คู่มือและแนวปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจนั้น เล็งเห็นว่าหนึ่งในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่จำเป็นที่สภาการพยาบาลได้ระบุไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกันเช่นนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันต้องมีการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันทั้งอยู่ในตัวบุคคล และเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงได้ ทางคณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้เลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยคณาจารย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทำให้ได้แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน รวม 7 เล่ม โดยเล่มที่ 1 เป็นภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งผู้ที่เป็นคณาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งช่องทางที่คณะจะสามารถสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้น ส่วนเล่มที่ 2-7 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย วิทยากรแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนรูปแบบที่แตกต่างกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงรวบรวมไว้เป็นเอกสารสำหรับคณาจารย์ที่สนใจที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อยอด ส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ในคณะและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประสิทธิภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

17 พฤษภาคม 2556​

พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน:การใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

ในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนที่ดำเนินการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้นทางคณะผู้จัดโครงการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนสนทนากันครั้งนี้ ระหว่างการอภิปรายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า คณาจารย์หลายท่านประสบปัญหาในเรื่องของเทคนิคในการสร้างแบบเรียน หรือ ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ เช่น โปรแกรมเมอร์ โดยส่วนตัวพบว่า ยังมี Application ดีๆอีกมากที่สามารถตอบโจทย์ในกรณีเหล่านี้ได้ จึงได้นำเสนอรูปแบบของการใช้ Google Application ที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงไว้ เพื่อที่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ อยากศึกษาและนำรูปแบบเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนวิชาที่ตนเองรับผิดชอบก็สามารถทำได้ ส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ในคณะและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประสิทธิภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

17 พฤษภาคม 2556​

พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน CMU-online, KC Moodle & A-tutor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์

ผศ.สมบัติ สกุลพรรณ์ มีความเชื่อว่า ภายใต้แนวคิด Happy Learning  การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น จะทำให้ผู้เรียนเป็นสุขหากได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะเด็กในยุค Net Generations  ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ได้มีการใช้ทั้ง A-Tutor ที่ทางคณะจัดให้และ KC MOODLE ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดไว้ให้  ซึ่งอาจารย์ได้ใช้ใน 3 รายวิชา รายวิชาหนึ่งที่ได้นำเสนอคือ รายวิชา ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาทางมนุษย์-สังคม ทำให้สามารถสืบค้นสื่อที่น่าสนใจได้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ใน YouTube หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สอนถือเป็นสื่อที่ดีที่สุดเพราะอาจารย์จะมีเนื้อหา มีความเชี่ยวชาญ สามารถสอนได้ และให้นักศึกษาย้อนคิด อีกทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนอีกด้วย สื่อในลักษณะเช่นนี้จะสามารถเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยการผ่าน web online ทั้งในส่วนของ A-tutor หรือ KC Moodle นอกจากนี้ยังมีการใช้ social media คือ Facebook ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน มีสุนทรีย์สนทนาออนไลน์ ไว้สำหรับ chat กับผู้เรียน มีการใช้ cloud box ขนาด 20 Gb. จาก 3BB สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ ส่วนการประเมินผลให้คะแนนสอบ final มีเพียง 30% เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามการทำสื่อใช้เวลามาก ต้องทำที่บ้าน ทำให้ต้องซื้อ Tablet และมีอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน 

พฤษภาคม 28
ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดย: รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา และผศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับงานวิจัยของตนเอง สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยควรมุ่งหวัง คือ การได้นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย การที่นักวิจัยจะสามารถนำการวิจัยของตนเองไปนำเสนอในต่างประเทศได้นั้น จะต้องมีการศึกษาข้อมูล เพื่อเตรียมการ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีในการดำเนินการ เพื่อให้การนำเสนอผลงานในต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ​
การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ.pdfการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ.pdf

 

 

 FON KM