Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 29
แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพแนวปฏิบัติที่ปรึกษา.png
 
 

​แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล นันทชัยพันธ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุม สร้อยวงศ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงคราญ วิเศษกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

ดำเนินโครงการโดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Comments

There are no comments for this post.