Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิทินกศ.png

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการด้านงานทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแจ้งกิจกรรมตามปฎิทินการศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียน การขอขยายเวลาศึกษาต่อ การเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ในการดำเนินการดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนนักศึกษา 3 ระบบคือ  1) กิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการ  2) แจ้งเตือนทางเครือข่าย social network ทาง Facebook/Line สำหรับนักศึกษาที่สื่อสารบนระบบออนไลน์  และ 3) การโทรศัพท์แจ้งนักศึกษา  จากดำเนินงานดังกล่าวยังพบปัญหาในรับทราบข้อมูลของนักศึกษา  จึงมีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อลดผลกระทบต่อตัวนักศึกษา ลดการลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษโดยเหตุผลที่ไม่สมควร การขอขยายการศึกษาตามกำหนดเวลาและการได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระตามกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิธีดำเนินการ

ศึกษาเชิงพัฒนา (development study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2558  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ระบบเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและผ่านการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทดลองแบบกลุ่มเล็กแล้ว  และแบบสอบถามการประเมินการใช้งานและความพึงพอใจต่อระบบการเตือนฯ

ผลการศึกษา
ผลการทดลองใช้ระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง พบว่า ความเป็นไปได้ของระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง-มาก
ผลการทดลองใช้ระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาแบบกลุ่มเล็ก พบว่า ความเป็นไปได้ของระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83)
การประเมินการใช้งานระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า ความเป็นไปได้ของระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00)  ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.30) 
ด้านข้อมูล/เนื้อหาที่ทำในระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูล/เนื้อหาในระบบเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90  การเตือนกิจกรรมการศึกษาจากระบบฯให้แก่นักศึกษา ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถเตือนได้ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 80  ทำให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ หรือลงทะเบียนเรียนได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากจะมีการเตือนที่ตรงเวลาแล้วข้อมูลกิจกรรมการศึกษายังตรงตามคู่มือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิ​ทินการศึกษาฯ ช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาและเตรียมตัวได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของตนเองได้ตามกำหนดเวลา ช่วยให้รับรู้ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ล่วงหน้าและจัดการวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดีและเหมาะสม นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาได้Comments

There are no comments for this post.