Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VisionCrop_resize.jpg
 

วัฒนธรรมองค์การ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จขององค์การ  วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากความเชื่อ ค่านิยม และความไว้วางใจต่อพันธกิจ ที่บุคลากรมีอย่างมั่นคง สม่ำเสมอ เป็นพื้นฐานสำคัญต่อความร่วมมือกันปฏิบัติงานในองค์การ  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลองค์การของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 4 ส่วนงาน จำนวนทั้งสิ้น 265 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในสังกัดของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 160 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การ และแบบวัดประสิทธิผลองค์การ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
1. วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.79±0.60, 3.67±0.42) ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.22±0.54)
2. ประสิทธิผลองค์การของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.45±0.54) โดยค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสำเร็จ ความมั่นคง ความ ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความสมัครใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.57±0.83, 3.51±0.59, 3.39±0.54 และ 3.32±0.78 ตามลำดับ)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การ ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.56 และ 0.42, p < 0.01) ส่วนวัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ 

Poster01ศรัญญา.pdfPoster01ศรัญญา.pdf

Comments

There are no comments for this post.